Факультет точных и естественных наук

Естественно-Гуманитарный Университет в г. Седльце

Studenci trzyletnich studiów matematycznych pierwszego stopnia w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym mają do wyboru trzy specjalności:

  • matematyka finansowa i aktuarialna,

  • matematyka w finansach i ekonomii,

  • statystyczna analiza danych.

  • dodatkowo dla studiujących jedną z wyżej wymienionych specjalności oferujemy możliwość zdobycia wykształcenia uprawniającego do wykonywania zawodu nauczyciela matematyki w szkole podstawowej

Oprócz zajęć dydaktycznych w programie studiów licencjackich znajdują się 3-tygodniowe praktyki zawodowe, które studenci mogą odbywać w bankach, instytucjach parabankowych, urzędach skarbowych, firmach ubezpieczeniowych, biurach maklerskich, działach księgowości firm, instytucjach naukowo-badawczych, instytucjach administracji publicznej i państwowej, a także ośrodkach badania opinii publicznej. Pozwala to między innymi na wykształcenie umiejętności praktycznego stosowania narzędzi matematycznych w zagadnieniach finansowych, posługiwania się narzędziami informatycznymi do opracowania i prezentacji danych, budowania modeli eksploracji danych oraz stosowania ich do prognozowania wybranych procesów ekonomicznych, finansowych i społecznych (integracja wiedzy teoretycznej z praktyką) oraz na nawiązanie kontaktów zawodowych, umożliwiających wykorzystanie ich w momencie poszukiwania pracy. 


Na dwuletnich studiach drugiego stopnia w systemie stacjonarnym proponowane są dwie specjalności:

  • matematyka finansowa,

  • matematyka stosowana,

  • dodatkowo dla studiujących jedną z wyżej wymienionych specjalności oferujemy możliwość zdobycia wykształcenia uprawniającego do wykonywania zawodu nauczyciela matematyki w szkołach wszystkich szczebli

Absolwenci studiów są przygotowani do pracy w instytucjach wykorzystujących metody matematyczne, np. w przedsiębiorstwach gospodarczych i handlowych, urzędach, ośrodkach badawczych i obliczeniowych, w działach ekonomicznych, czy w księgowości.


(więcej: www.imif.uph.edu.pl)


Instytut Matematyki i Fizyki prowadzi także studia podyplomowe. Są to:

  • Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe z Fizyki,
  • Podyplomowe Studia Analizy Danych - Data Mining.

Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe z Fizyki

Studia są przeznaczone dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich kierunków: ścisłych, technicznych i przyrodniczych z uprawnieniami pedagogicznymi oraz dla nauczycieli wyżej wymienionych kierunków.
Program studiów obejmuje takie przedmioty jak: mechanika klasyczna i relatywistyczna, elektrodynamika, termodynamika i fizyka statystyczna, astronomia z astrofizyką, podstawy fizyki kwantowej, dydaktyka fizyki, podstawy elektroniki, zastosowanie komputerów w fizyce, wstęp do fizyki jądrowej, wstęp do fizyki ciała stałego, seminarium, praktyki w gimnazjum i szkole średniej.

Czas trwania
Studia trwają trzy semestry.

Sylwetka absolwenta
Absolwent posiada wiedzę ogólną z zakresu fizyki i jej zastosowań. Posiada umiejętności rozumienia i ścisłego opisu zjawisk fizycznych, korzystania z nowoczesnej aparatury pomiarowej. Umie stosować różne metodyki pomiarów fizycznych, potrafi przeprowadzać proste i bardziej złożone eksperymenty fizyczne a także eksperymenty wspomagane komputerowo, potrafi przeprowadzić analizę danych pomiarowych za pomocą różnych formalizmów matematycznych. Umie interpretować otrzymane wyniki pomiarów. Zna różne metody nauczania fizyki w szkole z zastosowaniem technologii informatycznych.
Uzyskane kwalifikacje:
Słuchacze po ukończeniu studiów podyplomowych uzyskują kwalifikacje do nauczania fizyki w gimnazjach (osoby posiadające dyplom licencjata i inżyniera) oraz w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych (osoby posiadające dyplom magistra).

Podyplomowe Studia Analizy Danych – Data Mining

Czas trwania
2 semestry.

Zajęcia odbywają się w formie niestacjonarnej, w trakcie zjazdów sobota-niedziela. Studia są odpłatne.

Warunki przyjęcia:
Złożenie wymaganych dokumentów. O przyjęcie mogą się ubiegać absolwenci studiów wyższych, którzy chcą uaktualnić i poszerzyć swoją wiedzę z zakresu szeroko pojętej analizy danych.

Opis treści programowych
Program studiów obejmuje 215 godzin zajęć (30 punktów ECTS) w formie wykładów (80 godzin) oraz ćwiczeń laboratoryjnych (przy komputerach; 130 godzin), obejmujących zagadnienia związane z podstawami eksploracji i analizy danych.

Sylwetka absolwenta
Przygotowanie uzyskane przez absolwenta Podyplomowych Studiów Analizy Danych - Data Mining jest odpowiedzią na zapotrzebowanie regionalnego rynku na wykwalifikowanych pracowników z dziedziny zastosowań matematyki oraz informatyki w medycynie, farmakologii, czy w przemyśle.
Absolwent Podyplomowych Studiów Analizy Danych - Data Mining zna zaawansowane metody obliczeniowe, w tym również przy wykorzystaniu nowoczesnych programów specjalistycznych i użytkowych.
Absolwent Podyplomowych Studiów Analizy Danych -Data Mining jest przygotowany do podjęcia samodzielnej działalności w zawodach związanych z szeroko pojętą analizą rzeczywistych procesów, np. analizą danych gromadzonych podczas procesu leczenia pacjentów.

Uzyskane kwalifikacje
Studia umożliwiają zdobycie wiedzy oraz umiejętności przydatnych osobom pracującym lub rozważającym wybór ścieżki kariery zawodowej związanej z szeroko pojętą analizą danych. Szczególny nacisk położony jest na rozwijanie umiejętności samodzielnego i zespołowego rozwiązywania problemów współczesnej analizy i eksploracji danych o charakterze teoretycznym i praktycznym.


W ramach IMiF funkcjonuje Ośrodek Kultury Matematycznej (OKM), który zajmuje się popularyzacją matematyki w społeczeństwie, dwa razy w roku organizuje Szkoły Matematyki Poglądowej, przeznaczone dla pracowników naukowo-dydaktycznych wyższych uczelni i nauczycieli matematyki oraz wydaje czasopismo "Matematyka - Społeczeństwo - Nauczanie". (więcej: www.msn.uph.edu.pl/smp/?strona=okm)