1 września 1969 roku rozpoczęła działalność Wyższa Szkoła Nauczycielska w Siedlcach, a w jej strukturze Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Dał on początek obecnemu Wydziałowi Nauk Ścisłych. Jego pierwszym dziekanem została doc. dr Alina Suszko-Purzycka, człowiek instytucja, kobieta o wielkiej osobowości i niewyczerpanej wprost energii, która dużą część swojego życia poświęciła na to, aby w powiatowym mieście wschodniej Polski stworzyć wyższą uczelnię, by zaszczepić w tym środowisku tradycję akademicką, akademicki sposób myślenia. O efektach jej pracy świadczy obecny potencjał dydaktyczny i naukowo-badawczy wydziału.
Siedzibą wydziału stał się stary, pochodzący z 1919 roku budynek byłego Seminarium Duchownego przy ulicy 3 Maja 54, zupełnie nieprzystosowany do prowadzenia zajęć laboratoryjnych. Jednak w stosunkowo krótkim czasie został rozbudowany i zmodernizowany w celu zaspokojenia potrzeb dydaktycznych i naukowych pracowników i studentów kierunku chemia, a następnie po kolejnej rozbudowie, przeprowadzonej w pierwszych latach XXI wieku mógł być również wykorzystany przez studentów i pracowników kierunków matematyka i informatyka.
Na Wydziale Nauk Ścisłych znajdują się trzy instytuty: Instytut Chemii, Instytut Matematyki i Fizyki oraz Instytut Informatyki. Zajmują one dość duży kompleks budynków, w którym znajdują się trzy nowoczesne sale wykładowe łącznie na 450 miejsc, kilkadziesiąt laboratoriów i sal komputerowych. Od 1998 roku Rada Wydziału Nauk Ścisłych posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk chemicznych w zakresie chemii.

Kalendarium:

1969
 • 1 września powołano Wydział Matematyczno-Przyrodniczy (w skład którego wchodziły zakłady: Zakład Chemii, Zakład Fizyki, Zakład Matematyki), na którym kształcono na dwóch kierunkach studiów zawodowych – matematyka z fizyką, chemia z fizyką
1970
 • Uruchomiono nowy kierunek studiów zawodowych – biologia z chemią
 • Powołano nowy zakład – Zakład Biologii
1971
 • Uruchomiono nowy kierunek studiów zawodowych – Zajęcia Praktyczno-Techniczne
 • Powołano nowy zakład – Zakład Techniki
 • Powstało studenckie Koło Naukowe Chemików
1972
 • Powstało studenckie Koło Naukowe Biologów
1973
 • Powstało studenckie Koło Naukowe Matematyków
 • Uzyskano uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich na kierunkach: Biologia, Chemia, Matematyka
1975
 • Utworzono biblioteki zakładowe w Zakładach Biologii i Chemii
1976
 • Zlikwidowano Zakład Techniki
 • Zamknięto zawodowy kierunek studiów Zajęcia Praktyczno-Techniczne
1977
 • Nastąpiła zmiana nazwy Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego na Wydział Chemiczno-Matematyczny
 • Powołano Instytut Chemii, obok istniejących: Zakładu Fizyki oraz Zakładu Matematyki, Informatyki i Statystyki Rolnej
 • Przeniesiono kierunek Biologia do nowo utworzonego Wydziału Rolniczego (obecnie Wydział Przyrodniczy)
1978
 • Powstało studenckie Koło Naukowe Informatyków
1979
 • Powołano Uczelniany Ośrodek Informatyki (który z czasem przekształcił się w Instytut Informatyki)
1986
 • Odbyła się pierwsza konferencja z cyklu „Sztuczna Inteligencja”
1988
 • 1 grudnia na mocy zarządzenia Rektora WSR-P powołano OKM – Ośrodek Kultury Matematycznej
1993
 • Uruchomiono nowy kierunek studiów zawodowych –Informatyka (studia licencjackie)
1994
 • Powołano Instytut Matematyki i Fizyki
 • Powstała specjalistyczna Pracownia Tyfloinformatyki
1996
 • Współorganizacja Konferencji Sekcji Studenckiej PTChem (Polskie Towarzystwo Chemiczne)
1997
 • Współorganizacja Ogólnopolskiej Konferencji Rozpraszania Neutronów
1998
 • 28 kwietnia uzyskano uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk chemicznych w zakresie chemii
 • Powołano Instytut Informatyki
 • Odbył się Ogólnopolski Zjazd PTBR (Polskie Towarzystwo Badań Radiacyjnych)
1999
 • Uchwałą Rady Wydziału Chemiczno-Matematycznego Aula Instytutu Chemii przy ul.3 Maja 54 została nazwana imieniem Pani docent Aliny Suszko-Purzyckiej (pierwszej dziekan wydziału)
2001
 • 15 lutego miała miejsce na wydziale pierwsza obrona doktorska – dysertację przedstawiła mgr Anna Kamecka
2002
 • Nastąpiła zmiana nazwy Wydziału Chemiczno-Matematycznego na Wydział Nauk Ścisłych
 • 24 kwietnia w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach powstała Akademicka Galeria Fotografii
2003
 • Uzyskano uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku Informatyka
2004
 • Odbyła się pierwsza edycja Ogólnopolskiej Konferencji Twórców Gier Komputerowych zorganizowanej przez Koło Naukowe Informatyków Genbit
2006
 • Ogólnopolska Konferencja Twórców Gier Komputerowych zmienia nazwę na: Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Gier Komputerowych
2008
 • Październik - oficjalne otwarcie laboratorium magnetycznego rezonansu jądrowego
 • 19 października, w ramach X Festiwalu Nauki i Sztuki Akademicka Galeria Fotografii w Siedlcach (mieszcząca się w Instytucie Informatyki AP) zaprezentowała zdjęcia znanego aktora teatralnego i telewizyjnego Janusza Gajosa
2009
 • Uruchomiono nowy kierunek studiów zawodowych – Fizyka (studia licencjackie)
 • Kierunek Chemia uzyskał finansowanie w ramach projektu innowacyjnego „Chemia – wiem, umiem, rozumiem”  współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Kierunek Chemia uzyskał finansowanie w ramach projektu "Moda na chemię" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Kierunek Matematyka uzyskał finansowanie w ramach projektu "Atrakcyjny proces kształcenia na kierunku matematyka" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
2010
 • 9 kwietnia, zainaugurowana została w Siedlcach wystawa współorganizowana przez Wydział - "Wielki Zderzacz Hadronów – Jak to działa?"
2012
 • 16 maja odbyło się Uroczyste nadanie sali 303, imienia Pana Prof. dr. hab. Lesława Szczerby
 • Kierunek Informatyka uzyskał finansowanie w ramach projektu "Studiuj INFORMATYKĘ! Zrób pewny krok w przyszłość" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
2013
 • 20 maja 2013, zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach utworzono Centrum Chemicznego Kształcenia Praktycznego, przy Instytucie Chemii
 • 16-20 czerwca - VIII Ogólnopolska Konferencja "Rozpraszanie Neutronów i Metody Komplementarne w Badaniach Fazy Skondensowanej", współorganizowana przez pracowników Instytutu Chemii
 • 16-20 września, w Siedlcach odbył się 56 Zjazd Naukowy PTChem i SITPchem, zorganizowany przez pracowników Instytutu Chemii
2014
 • Wydział Nauk Ścisłych otrzymał zgodę na używanie własnego symbolu - Logo (Uchwała Senatu UPH nr 8/2014)
 • Obchody 45-lecia Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach i Wydziału Nauk Ścisłych (wcześniej Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, później Wydział Chemiczno-Matematyczny)
 • Zainicjowano otwarty konkurs programistyczny "kodigo"
2015
 • Ruszył projekt Praktyka Najlepsza Taktyka! finansowany ze środków przyznanych przez Fundacje na rzecz Nauki Polskiej
 • Koło Naukowe Informatyków Genbit i Instytut Informatyki zorganizowały Siedleckie Targi Gier (I edycja)
2016
 • Została podpisana umowa z Centria University of Applied Sciences w Kokkoli (Finlandia). Dzięki tej umowie studenci będący na ostatnim roku studiów I stopnia kierunku informatyka będą mieli możliwość uzyskania dwóch dyplomów ukończenia studiów zawodowych: polskiego oraz fińskiego
 • WNŚ uzyskał finansowanie w ramach projektu "Staż - najlepszy start!" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Instytut Matematyki i Fizyki oraz Pracownia Wychowania Przedszkolnego UPH zainicjowali matematyczny konkurs dla przedszkoli „Żyrafka"
 • XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych im. Marii Skłodowskiej-Curie
2017
 • W Instytucie Informatyki powstało 2 studenckie koło naukowe - Koło Naukowe Programistów