WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH I PRZYRODNICZYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach


Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Informacja w języku łatwym do czytania (ETR)

Logo ETR. Głowa nad otwartą książką i podniesiony w górę kciuk w geście OK

Logo tekstu łatwego do czytania i rozumienia: głowa nad otwartą książką i podniesiony w górę kciuk w geście OK.

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych mieści się w kilku budynkach.

Dziekanem Wydziału jest dr hab. Cezary Sempruch, profesor uczelni.

Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych łączy w sobie cztery Instytuty:

 • Instytut Nauk Biologicznych,
 • Instytut Nauk Chemicznych,
 • Instytut Informatyki,
 • Instytut Matematyki.

Dziekanat Wydziału mieści się w budynku Uczelni, przy ulicy 3 Maja 54 w Siedlcach.

Czym zajmuje się Dziekanat?

 • obsługuje studentów – przyjmuje wnioski skierowane do Dziekana, wydaje zaświadczenia, przygotowuje listy studentów,
 • prowadzi dokumentację związaną z przebiegiem studiów,
 • przygotowuje egzaminy dyplomowe,
 • przygotowuje dyplomy ukończenia studiów.

Żeby załatwić sprawę w Dziekanacie Wydziału można:

 • zadzwonić pod numer 25 643 10 66,
 • wysłać wiadomość na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
 • przynieść pismo do Dziekanatu do pokoju.

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do witryny Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych.

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-03.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-16.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-20. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Panem dr. Markiem Pilskim, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.:+48 25 643 10 51. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,
 • sposób kontaktu zwrotnego.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie poinformuje wnoszącego żądanie o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Za niedotrzymanie terminów oraz na odmowę realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę do pełnomocnika Rektora – koordynatora ds. dostępności jako osoby nadzorującej na adres:

Dr hab. Wiesława Barszczewska, prof. uczelni – pełnomocnik Rektora – koordynator ds. dostępności
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Instytut Nauk Chemicznych
ul. 3 Maja 54
08-110 Siedlce
tel. 25 643 10 45
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można także złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna 

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego

Dostępni są tłumacze polskiego języka migowego (PJM):

Informacje uzupełniające

Aktualnie trwają prace nad konwersją treści na stronie internetowej, aby były dostępne cyfrowo i spełniały wymagania WCAG na poziomie AA.

Ponadto Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach realizuje dwa projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich:

które służą podniesieniu dostępności Uniwersytetu w aspekcie potrzeb osób z niepełnosprawnościami poprzez wypracowanie, przetestowanie i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań inkluzyjnych oraz likwidację barier architektonicznych.

Warunki oraz tryb rekrutacji na studia określa Uchwała Nr 76/2019 Senatu UPH w Siedlcach z dnia 29 maja 2019 r.


Studia prowadzone przez Instytut Informatyki

instytut informatyki

Informatyka

informatyka I i II stopień

Inżynieria Procesów Technologicznych

inżynieria procesów technologicznych I stopień


Studia prowadzone przez Instytut Matematyki

instytut matematyki

Matematyka

matematyka I i II stopień

Analiza danych

analiza danych I stopień

Mathematics

Study in English


Studia prowadzone przez Instytut Nauk Chemicznych

instytut nauk chemicznych

Chemia

chemia I i II stopień

Instrumentalna Analityka Chemiczna

instrumentalna analityka chemiczna I stopień

Gospodarka Odpadami i Recykling

gospodarka odpadami i recykling I stopień


Studia prowadzone przez Instytut Nauk Biologicznych

instytut nauk biologicznych

Biology

biology I stopień

Biologia Sądowa

biologia sądowa I stopień

Analityka z diagnostyką molekularną

analityka z diagnostyką molekularną I stopień

Biologia

biologia I i II stopień