WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH I PRZYRODNICZYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Osoba czytająca książkę w alfabecie Braila a obok klawiatura komputerowa. W rogu logo EuroMath

W wyniku porozumienia zawartego pomiędzy UPH oraz Instytutem Badawczym Narodowej Akademickiej Sieci Komputerowej wznawiamy działanie innowacyjnej platformy do nauczania matematyki uczniów niewidomych i słabowidzących. System EuroMath powstał w ramach europejskiego projektu koordynowanego przez NASK-PIB, przy współpracy z Dublin City University (Irlandia) i Koninklijke (Royal) VISIO (Holandia). Autorami wielu modułów systemu są pracownicy Instytutu Informatyki UPH: dr Dariusz Mikułowski, dr Andrzej Salamończyk, dr Grzegorz Terlikowski i dr Marek Pilski.

Projekt pn. "EuroMath - enhanced support to teachers and learners with visual impairments in inclusive educational settings through innovative ICT-based math instruction" (pl. EuroMath – zwiększenie wsparcia nauczycieli i uczniów z dysfunkcją wzroku innowacyjnymi Technologiami Informacyjno-Komunikacyjnymi w matematycznej edukacji włączającej) był realizowany w okresie 2.10.2017 - 1.07.2020 r. pod kierownictwem dr inż. Jolanty Brzostek-Pawłowskiej z Instytutu Badawczego NASK, we współpracy z Dublin City University oraz Koninklijke VISIO. Dużą część zespołu badawczego po stronie polskiej stanowili pracownicy Instytutu Informatyki UPH: dr Dariusz Mikułowski, dr Andrzej Salamończyk, dr Grzegorz Terlikowski i dr Marek Pilski.

Zasadniczym wynikiem projektu jest innowacyjna platforma wspomagająca zdalne nauczanie matematyki uczniów niewidomych i słabowidzących o nazwie EuroMath. Jej głównym elementem jest aplikacja webowa wyposażona w takie narzędzia jak:

  • edytory formuł matematycznych wykorzystujące notacje brajlowskie, graficzne i AsciiMath,
  • dostępny dla słabo widzących i niewidomych udźwiękowiony nawigator po grafice matematycznej wraz z edytorem do tworzenia grafiki,
  • udźwiękowiony i ubrajlowiony nawigator po formułach matematycznych,
  • edytor do tworzenia i rozwiązywania quizów matematycznych,
  • inne narzędzia, takie jak kalkulator czy elektroniczne kubarytmy.

W trakcie funkcjonowania platformy stworzono ponad 300 arkuszy pracy z zadaniami matematycznymi opracowanymi przez nauczycieli z trzech krajów.
W wyniku perturbacji zapoczątkowanych pożarem serwerowni, w której system był osadzony, platforma EuroMath była przez dłuższy czas niedostępna. Obecnie, dzięki zawartemu porozumieniu projekt został ponownie uruchomiony i jest dostępny dla wszystkich zainteresowanych pod adresem euromath.uph.edu.pl.